• حداقل خرید از هر طرح ۵ عدد میباشد.
  • نحوه سفارش: لطفا کد طرح های انتخابی را به ای دی تلگرام زیر ارسال نمایید.

https://t.me/sabadjet_Admin

  • قیمت تمامی بک اسکین ها هر عدد ۳۸ هزارتومان میباشد.

بک اسکین

بک اسکین پس زمینه شفاف